Vedtægter for Hinnerup Gymnastik 

 

§ 1 Foreningens navn er Hinnerup Gymnastik, hjemmehørende i Favrskov Kommune Foreningen er stiftet den 22. oktober 1975.

§ 2 Foreningens formål er

 • at danne rammen om et sundt og aktivt idræts- og kulturliv.
 • at fremme interessen for gymnastikken, og skabe et foreningsliv til gavn for den enkelte udøver.

§ 3 Foreningen kan optage enhver som medlem.
 Medlemmer er de, som betaler kontingent.
 Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer fritages for kontingentbetaling.
 Personer, som støtter Hinnerup Gymnastik’s arbejde, kan optages som passive medlemmer.
 
 Bestyrelsen kan beslutte, at medlemskab skal ophøre, og beslutningen stadfæstes på den følgende generalforsamling.
 
 § 4 Regnskabsåret går fra d. 1. august til d. 31. juli.
 
 § 5 Hinnerup Gymnastik kan optage aktiviteter med relation til gymnastikken.
 
 § 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i oktober måned med 14 dages varsel på hjemmeside, Facebook og mail sendes til sæsonens medlemmer.
 Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. For indvarsling af ekstraordinær generalforsamling gælder samme indvarsling som ved ordinær generalforsamling.
 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før.
 
 Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 1. Valg af revisorsuppleant
 1. Evt.

Bestyrelsens sekretær er referent ved generalforsamlingen, og den valgte dirigent er stemmetæller.
 Stemmeberettigede er de aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. For aktive medlemmer under 15 år kan forældre eller værge udøve stemmeret, dog kun med én stemme.
 Valgbare er de aktive og passive medemmer, som er fyldt 18 år.

§ 7 Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 juniormedlemmer mellem 18 og 25 år. 3 medlemmer valgt på lige år og 4 medlemmer valgt på ulige år og juniormedlemmerne er på valg hvert år.
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt 3 menige medlemmer, og fastlægger en forretningsorden. 3 suppleanter vælges for 1 år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.
 Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. Kontingent for passive og aktive medemmer fastsættes af bestyrelsen.

§ 8 Vedtægtsændring kan kun finde sted, når mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer for ændringen.

§ 9 Opløsning af foreningen kan kun ske på et i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Mindst halvdelen af medlemmerne skal være tilstede, og opløsningen kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtigt med almindelig stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.
 Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens midler børne- og ungdomsarbejdet i 8382-området.
 Den særlig indkaldte generalforsamling, afgør hvordan midlerne fordeles.
 
 Vedtægter opdateret sidst på generalforsamling d. 7. oktober, 2021.

Hold i dag

Instagram